Atlas woder e deklaracja zgodnosci

Deklaracja zgodności WE istnieje więc pisemne oświadczenie wytwarzane przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela, że jego produkt jest zbieżny z zaleceniami Unii Europejskiej. Informacja ta, musi dotyczyć samego czy więcej wyrobów, jakie są wyraźnie zidentyfikowane za pomocą firmy lub kodu towaru lub są inny jednoznaczny odnośnik. Producent musi poddać wyrób analizom i wprowadzić zmiany odpowiednie do przeprowadzenia wymagań dyrektyw.

Przed wystawieniem deklaracji zgodności produkty muszą zostać poddane procedurom oceny zgodności, a także jeśli więc konieczne (ponieważ wychodzi z osobnych przepisów wyroby te muszą uzyskać odpowiednie certyfikaty. Procedura oceny zgodności jest wprowadzana przez wykonanie określonych sekwencji działań. Istnieją wówczas właściwie zwane moduły i nazywa je się zwykle dużymi literami. Wybór tej sekwencji chce od producenta, który prawdopodobnie ją wyszukać według własnego przekonania z ofert oddanych mu w dyrektywie i dotyczących danego produktu. Dla nieskomplikowanych technicznie produktów, sekwencja może wiązać się wyłącznie z jednego modułu (np. modułu A, i dla bardziej zaawansowanych produktów są to trudne procedury (np. w sukcesu licznika energii elektrycznej producent może wybrać moduły B+D, B+F lub H1. Następnie czas i efekty zadań są dokumentowane. Producent nakłada na wyrobach, które są deklarację zgodności oznakowanie CE. Duża uwaga powiązana z wystawienia przez producenta deklaracji zgodności pochodzi z obecnego, iż przewidzianym jest, że wyrób dla którego sporządzono dokumentację, spełnia wszystkie zasadnicze oczekiwania także jest tożsamy z ważnymi przepisami.W deklaracji zgodności WE powinny się znaleźć dodatkowe informacje według poniższego szablonu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w kwestii sposobów deklarowania zgodności materiałów budowlanych oraz systemu znakowania ich znakiem budowlanym:1. Niepowtarzalny identyfikator produktu - numer XXXX2. Marka i adres producenta - a też jeśli jest to chciane, też jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana siedzi na wyłączną odpowiedzialność producenta (lub instalatora4. Co stanowi przedmiotem deklaracji - identyfikator wyrobu, który da odtworzenie jego historii, jeśli konieczne - załączyć zdjęcie5. Przedmiot niniejszej deklaracji opisany powyżej jest zgodne z zdrowym prawodawstwem wspólnotowym (lista6. Nawiązania do specyfikacji lub odwołania do zasad zharmonizowanych - do jakich kojarzy się deklaracja7. W wygodnych przypadkach należy zamieścić wiedzę o firmie notyfikowanej, która przeprowadziła interwencję i dała certyfikat8. Inne dodatkowe informacje, takie jak: w czyim imieniu podpisano, chwila i mieszkanie wystawienia, stanowisko, imię i podpis.Po wystawieniu deklaracji zgodności, wyrób może wziąć oznaczenie CE. Obecność tego zaznaczenia na opakowaniu produktu rozmawia o tym, że wykonywa on wymagania dyrektyw Unii Europejskiej. Mówią one zagadnień połączonych z ochroną zdrowia i środowiska, bezpieczeństwem użytkowania, a też określają niebezpieczeństwa, które producent powinien wyeliminować. Jeśli jakiś wyrób podlega ocenie zgodności, i nie posiada deklaracji zgodności nie że zostać wpisany do obrotu ani zostać wydany w przeznaczanie na miejscu Unii Europejskiej. Deklaracja jest maskowana przez producenta lub w wypadku jeśli jest on swoją siedzibę poza Unią Europejską - przez jego europejskiego upoważnionego przedstawiciela.